Funkcjonowanie i rozwój

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy

 

Przedszkole otwarte na potrzeby: 

 • WSZYSTKICH DZIECI (również tych z dysfunkcjami i niepełnosprawnością),
 • RODZICÓW (zarówno obecnych jak i przyszłych),
 • ŚRODOWISKA lokalnej społeczności.

 

WIZJA ROZWOJU PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom i pracownikom
 • promujące samodzielność i twórczą aktywność dziecka
 • dbające o integrację i bezpieczeństwo

 MISJA PRZEDSZKOLA

Skoncentrowanie na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

 PRIORYTETY

 • Przedszkole uczące empatii i otwartości na drugiego człowieka,
 • Przedszkole uczące empatii i otwartości na drugiego człowieka,
 • Uczące dzieci bezpiecznych zachowań, pomocy sobie i innym w sytuacjach trudnych
 • Promujące ekologiczny i zdrowy tryb  życia,
 • Dające poczucie bezpieczeństwa.

PRZEDSZKOLE JAKO PLACÓWKA:

 • Jest otwarte na potrzeby i zainteresowania dzieci,
 • Wspiera jego aktywność i kreatywność, pomaga w rozwoju jego talentów,
 • Tworzy doskonałe i bezpieczne warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju
 • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • Kształtuje postawy moralne, proekologiczne, prozdrowotne,
 • Organizuje sprawne zarządzanie placówką, dba o rozwój bazy i dobry wizerunek placówki w środowisku,
 • Wspiera w rozwoju zawodowym nauczycieli, wykorzystuje potencjał i inwencję pracowników,
 • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

W PRZEDSZKOLU DZIECKO:

 • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces
 • Buduje pozytywny obraz samego siebie
 • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony
 • Rozwija się twórczo
 • Poznaje swoje prawa i obowiązki
 • Uczy się dostrzegać potrzeby innych
 • Szanuje odmienność innych dzieci
 • Czuje się dobrze i bezpiecznie

W PRZEDSZKOLU RODZIC :

 • Może być z dzieckiem na terenie placówki w trudnych sytuacjach,
 • Może uzyskać pomoc specjalistów,
 • Może bezpośrednio rozmawiać z nauczycielami o trudnych sprawach wychowawczych,
 • Może mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach dotyczących pracy przedszkola,
 • Może czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola,
 • Otrzyma obiektywną ocenę postępów swojego dziecka.

W PRZEDSZKOLU NAUCZYCIEL:

 • Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
 • Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 • Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
 • Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Wykorzystują metody aktywne w pracy.
 • Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków przedszkola
 • Monitorują efektywność własnej pracy-samokontrola.
 • Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Skip to content