RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Szanowni Państwo!

Dnia 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w skrócie RODO) wprowadza jednolite prawo w zakresie ochrony danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W chwili obecnej podstawowym aktem prawnym regulującym ochronę danych osobowych w Polsce jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Od dnia 25 maja 2018 r. to przepisy RODO regulować będą przetwarzanie danych osobowych w całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce. Co ważne, RODO wejdzie w życie bez konieczności implementacji polską ustawą, będzie stosowane wprost i jest wiążącym prawem dla wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe.

 Przydatne linki:

https://odo24.pl/rodo

https://gov.pl/cyfryzacja

https://www.mpit.gov.pl/media/50521/PrzewodnikMSP_RODO_2018.pdf


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 – dalej: RODO) INFORMUJEMY, ŻE:

 Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – proces rekrutacji

 1. Administratorem przetwarzanych danych w ramach procesu rekrutacji jest Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy, z siedzibą w Starej Kamienicy, ul. Izerska 1, 58-512 Stara Kamienica, tel. kontaktowy 75 75 14 207, które reprezentowane jest przez Dyrektora Przedszkola.
 2. W sprawie danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z nami pod adresem:
  przedszkole_1959@o2.pl, bądź osobiście w placówce.
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest: Adam Skrzydłowski, kontakt: safe-work@wp.pl.
 4. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020.910 t.j. z dnia 2020.05.22 ) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 14, określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, a także art. 160, który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.
 1. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 2. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczało do placówki, a w przypadku nie przyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
 3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – po przyjęciu

 1. Administratorem przetwarzanych danych w ramach procesu rekrutacji jest Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy, z siedzibą w Starej Kamienicy, ul. Izerska 1, 58-512 Stara Kamienica, tel. kontaktowy 75 75 14 207, które reprezentowane jest przez Dyrektora Przedszkola.
 2. W sprawie danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z nami pod adresem:
  przedszkole_1959@o2.pl, bądź osobiście w placówce.
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest: Adam Skrzydłowski, kontakt: safe-work@wp.pl.
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych
   w formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki, zadań statutowych placówki oraz osiągnięć i umiejętności dziecka;
 2. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy
  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020.910 t.j. z dnia 2020.05.22 ) takich, jak prowadzenie ewidencji dzieci na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania
  i wychowania przedszkolnego, prowadzenie dziennika, żywienie dzieci, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP;
 3. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, pracowników i mienia placówki;
 4. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu prowadzenia ewidencji dzieci na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania i wychowania przedszkolnego, realizacji zadań z zakresu BHP.
 1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i pracowników, a także ochrony mienia placówki oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej w przedszkolu.
  1. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  2. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczało do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.
  3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  6. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania dziecka do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem dziecka. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem dziecka.

 


Skip to content