Rekrutacja

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy

 

brgfx-freepik

 

 

 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzpełniającego, w tym terminów składania dokumentów  do Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy na rok szkolny 2023/2024

Działając na podstawie Zarządzenia 0051.3.2023 Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 09.01.2023  roku, zarządzam co następuje:

 

Określam następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów, w tym terminy postępowania uzupełniającego do Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy na rok szkolny 2022/2023

                                                                             

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie  wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01 marca 2023r.

do 31 marca 2023r.

 od 01 sierpnia 2023r.

do 07 sierpnia 2023r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy

 

 

do 7 kwietnia 2023r.

 

 

do 8 sierpnia 2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

do 12 kwietnia 2023r.

 

 

do 10 sierpnia 2023 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 12 kwietnia 2023r.

 

 do 11 sierpnia 2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów

Nieprzyjętych

 

do 21 kwietnia2023r.

 

 do 18 sierpnia 2023r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam  Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/ 2024.

Rekrutacja na rok 2022/2023 dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola  odbywa się na podstawie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”. (Plik do pobrania poniżej)

Plik do pobrania:

Deklaracja-o-kontynuowaniu-wychowania-przedszkolnego-2023-2024

Procedura określająca zasady postępowania podczas rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy

Zarzadzenie Wójta Nr 005.3.2023 skan

 

Deklarację należy złożyć w terminie  do 22 lutego 2023r. do placówki Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy bądź na adres e-mail: przedszkole_1959@O2.pl

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny  dla dzieci nowo przyjętych  odbywa się na podstawie złożenia „Wniosku o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola wraz z załącznikami (pliki do pobrania poniżej).

Komunikat – wolne miejsca 28.02.2023

Pliki do pobrania:

1.Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – proces rekrutacji

2.Oswiadczenie-o-zatrudnieniu-2023

3.OSWIADCZENIE_-_samotne_wychowywanie 2023

4.OSWIADCZENIE_-_rodzina_wielodzietna 2023

5.Oswiadczenie rodzeństwo kandydata-2023

6.Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2023-2024

 

Dokładnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w okresie 01.03.2023-31.03.2023r do skrzynki pocztowej naszej placówki bądź na adres e-mail: przedszkole_1959@O2.pl

Skip to content