Rekrutacja

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy

 

brgfx-freepik

 

 

 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzpełniającego, w tym terminów składania dokumentów  do Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy na rok szkolny 2024/2025

Działając na podstawie Zarządzenia 0050.8.2024 Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 18.01.2024  roku, zarządzam co następuje:

§1

Określam następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów, w tym terminy postępowania uzupełniającego do Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy na rok szkolny 2024/2025

                                                                            

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców deklaracji o
kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

do 5 lutego

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
lub oddziału przedszkolnego wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

 od 5 lutego 2024r.

do 16 lutego 2024r.

 

 

od 5 sierpnia 2024r.

do 14 sierpnia 2024r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola i
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

od 19 lutego 2024r.

do 23 lutego 2024r.

 

 

od 16 sierpnia 2024r.

do 20 sierpnia 2024r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

do 27 lutego 2024r.

 do 21 sierpnia 2024r.

5.

 

 

6.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia

 

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

od 27 lutego 2024r.

do 08 marca 2024r.

 

 

do 12 marca 2024r.

 od 21sierpnia 2024r.

do 26 sierpnia 2024r.

 

 

do 27 sierpnia 2024r.

 

Kryteria rekrutacji

 

Lp

Kryterium

Liczba

punktów

Dokumenty potwierdzające

kryterium

1

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka albo

osoby samotnie wychowujące dziecko zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy

4

oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów / osoby samotnie

wychowującej dziecko

2

Rodzic/prawny opiekun dziecka, zatrudnieni

w pełnym wymiarze czasu pracy

2

oświadczenie rodzica/ prawnego

opiekuna,

3

Do Przedszkola, Szkoły Podstawowej na

terenie Gminy Stara Kamienica uczęszcza rodzeństwo kandydata

1

oświadczenie rodzica/ prawnego

opiekuna

4.

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi co najmniej 7 godzin

1

oświadczenie rodzica/ prawnego

opiekuna

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do

uzyskania

6

 

1. Zarządzenie nr 0050.8.2024 Wójta Gminy

2. Rekrutacja do szkol i przedszkoli w roku szkolnym 2024.2025

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam  Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/ 2025.

 

Plik do pobrania:

1. Deklaracja-o-kontynuowaniu-wychowania-przedszkolnego-2024.2025

 

Deklarację należy złożyć w terminie  do 5 lutego 2024r. do placówki Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy bądź na adres e-mail: przedszkole_1959@O2.pl

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny  dla dzieci nowo przyjętych  odbywa się na podstawie złożenia „Wniosku o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola wraz z załącznikami (pliki do pobrania poniżej).

 

Pliki do pobrania:

1.Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2024-2025

2.Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – proces rekrutacji 2024.2025

3.Oswiadczenie-o-zatrudnieniu 2024.2025

4.OSWIADCZENIE_-_samotne_wychowywanie 2024.2025

5.OSWIADCZENIE_-_rodzina_wielodzietna 2024.2025

6.Oswiadczenie rodzeństwo kandydata-2024.2025

7.POTWIERDZENIE_WOLI 2024.2025

 

Skan WOLNE MIEJSCA

 

 

Dokładnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w okresie 05.02.2024-16.02.2024r do sekretariatu naszej placówki bądź na adres e-mail: przedszkole_1959@O2.pl

Skip to content