Zajączki – grupa 4-latków

Aktualności

Wydarzenia

Migawki dni
Dla rodziców

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3,4,5,6 letnich

indywidualne dostosowanie do każdej z grup wiekowych.

Godziny od do

Zakres czynności

6.00 – 7.30/8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem.

Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego.

Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp.

Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe.

7.30/8.00 – 8.30

Zabawy wg zainteresowań dzieci.

Praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia oraz z dziećmi zdolnymi. Arkusze diagnozy/ obserwacji dzieci.

8.30 – 9.00

Prace porządkowe.

Ćwiczenia poranne.

Przygotowanie do śniadania.

Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

9.30 – 11.30

Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania.

Realizacja programów: preorientacji zawodowej, profilaktyki uzależnień,  „Uczę się bezpiecznie żyć”, „Zdrowy i aktywny przedszkolak”

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.

Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.30 – 12.00

Utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Przygotowanie do obiadu. Obiad.

12.30 – 13.30

Relaksacja, odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej i bajkach.

Praca korekcyjno – kompensacyjna i indywidualna.

13.30 – 13.45

Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

 Podwieczorek

14.00 – 14.30/15.00

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym.

Zajęcia dodatkowe (w tym religia na wniosek rodziców).

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14.30 – 16.00

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.

Skip to content